جزییات پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: معاونت فنی و عمرانی منطقه 7 تهران
مقدار: 4000 متر مربع