شرح پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: معاونت فنی و عمرانی منطقه 12 تهران
منطقه سطحی: 500 متر مربع
مقدار: 500 متر مربع