جزییات پروژه

  • پاراگراف یک
  • پاراگراف دو
  • پاراگراف سه
  • پاراگراف چهار
  • پاراگراف پنج

شرح پروژه

دسته بندی ها:
مشتری: معاونت فنی و عمرانی منطقه 12 تهران
آدرس: سرای محله / زمین بازی
منطقه سطحی: 750 متر مربع