شایان ابنیه مدرن پیمانکار عمومی و اصلی در زمینه طراحی ، اجرا و تحویل پروژه های ساختمانی با استفاده از صنعتی سازی می باشد . این شرکت با تمرکز و اتکا به نیروی متخصص خود و به منظور اجرای پروژه ها در سطح ملی و منطقه نسبت به بهبود رضایتمندی مشتریان اقدام می نماید .