با کمی تأمل نسبت به وضعیت ارائه خدمات مهندسی ساختمان در کشور، کاستی ها و ایراداتی در این زمینه مشاهده میگردد که علاوه بر تضییع حقوق کارفرمایان، موجب ازدست دادن زمان و فرصت ها، بروز خسارات، برای کلیه ذینفعان پروژه ها و در نهایت اتلاف منابع ملی میگردد.