هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس علیرضا کمالی

رئیس هیئت مدیره

مهندس منوچهر مرادی

مدیر عامل

مهندس جمشید آرزو