003

تندیس افتخار

کنگره ملی تجلیل از مدیران نام آور

001

تندیس افتخار

کنگره سراسری مدیران توانمند

004

تندیس افتخار

اجلاس سراسری تجلیل از یکصد برند برتر

002

تندیس افتخار

مدیران صنعت و تجارت ایران